Monthly Archives: september 2017

Pozvánka na 24. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 24. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa