Archív rubriky: Samospráva

Výzva na predloženie ponuky na výstavbu stavby „Bytový dom 32 bytových jednotiek, časti C a D“

Výzva na predloženie ponuky na výstavbu stavby „Bytový dom 32 bytových jednotiek, časti C a D“ Podklady PDF (ZIP) Kricí list rozpočtu Výzva

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie OcZ (aktualizované)

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa

Výzva na predloženie ponuky – Vypracovanie PD na stavebné povolenie „Rekonštrukcia MŠ Jarovnice“

Obec Jarovnice, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie

Výzva na predloženie ponuky – PD pre stavebné povolenie stavby „Zateplenie budovy Obecného úradu v obci Jarovnice“

Výzva na predloženie cenovej ponuky – podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších zmien a doplnkov na poskytnutie služby s názvom Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Pozvánka na 13. riadne zasadnutie OcZ (aktualizované)

Z dôvodu mimoriadnej situácie (požiar) v obci bude zasadnutie OcZ preložené z dňa 9. 3. 2016 na deň 14.03.2016 o 15:30 h. Ďakujeme za pochopenie! Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č.

Plán kontrolnej činnlosti hlavného kontrolóra na l. polrok 2016

V súlade s ustanovením § l8f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvo návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016. Predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie OcZ

Pozvánka na 12.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2015 o 13:00 hod. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania Informovanie starostu obce Kontrola plnení uznesení Zmarenie investícií a schválenie výročnej správy za rok 2014.

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. l a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie OcZ

Pozvanka na 9 riadne zasadnutie obecneho zastupitelstva dna 28.10.2015 o 13:00 hod 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania 3. Informovanie k dodatkom č. 1 a 3 zmluve o terminovanom úvere

Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice

Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014 v projekte „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ v rámci Operačného programu Zamestnanosť a

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie OcZ

Pozvánka na 9.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvanka-na-9-riadne -zasadnutie-obecneho zastupitelstva

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie OcZ

pozvanka- na- 8- zastupitelstvo -dna- 06-8-2015 o 13: 00 hod Program rokovania: 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania 3. informovanie poslancov 4. kontrola plnení uznesenia zo 7 riadneho zastupiteľstva 5.