Archív rubriky: Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky na výstavbu stavby „Bytový dom 32 bytových jednotiek, časti C a D“

Výzva na predloženie ponuky na výstavbu stavby „Bytový dom 32 bytových jednotiek, časti C a D“ Podklady PDF (ZIP) Kricí list rozpočtu Výzva

Výzva na predloženie ponuky – Vypracovanie PD na stavebné povolenie „Rekonštrukcia MŠ Jarovnice“

Obec Jarovnice, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie

Výzva na predloženie ponuky – PD pre stavebné povolenie stavby „Zateplenie budovy Obecného úradu v obci Jarovnice“

Výzva na predloženie cenovej ponuky – podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších zmien a doplnkov na poskytnutie služby s názvom Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Verejné obstarávanie – Nový ÚPN-O Jarovnice

Obec Jarovnice, ako vecne príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 17 a § 18 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 369/1990