Archív rubriky: Úradná tabuľa

Dodatok č. 1 k VZN č. 75/2015

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa „Časť IV. bod č 4.VZN č. 75/2015 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB podrobnosti v prílohe Dodatok č. 1 k VZN č. 75/2015 Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.

Územný plán obce Jarovnice

jarovnice-v-c-1 jarovnice-v-c-2 jarovnice-v-c-3 jarovnice-v-c-4 jarovnice-v-c-5 jarovnice-v-c-6 jarovnice-v-c-7-navrh jarovnice-v-c-8-navrh jarovnice-v-c-9 schema-zc úpn-o-jarovnice-návrh upn-o-jarovnice-navrh-ppf úpn-o-jarovnice-návrh-zč

VZN 88/2016 o určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach v zmysle § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VZN 87/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Obec Jarovnice podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4

VZN 86/2016o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo obce Jarovnice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v

VZN 85/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom 18 riadnom zasadnutí dňa 14.12.2016 2016 uznieslo v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení… podrobnosti v prílohe k článku vzn-85-2016-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu

VZN 84/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Jarovnice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. d) a g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

Zmena VZN k ŠFRB

priloha-3-zmena zmena-vzn-najoma-zmluva

Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019

Programový rozpočet obce na roky 2017-2019 Návrh rozpočtu na roky 2017-2019

Návrhy VZN

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

Obecné zastupiteľstvo obce Jarovnice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. d) a g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

Oznámenie prerokovaní a zvolanie verejného prerokovania ,,Konceptu riešenia Územného plánu obce Jarovnice“

Oznámenie prerokovaní a zvolanie verejného prerokovania ,,Konceptu riešenia Územného plánu obce Jarovnice“ Oznámenie (PDF) CD koncept SEA (7z) Aktualizované: Pre tých, ktorí si nevedia poradiť s balíkom (7z), prikladáme všetky súbory jednotlivo: Text sprava-sea-jarovnice (PDF) upn-o-jarovnice-koncept-final (PDF) upn-o-jarovnice-koncept-ppf (PDF) upn-o-jarovnice-koncept-zc-final