Archív rubriky: Úradná tabuľa

Oznámenie o výberom konaní do komunitného centra v Jarovnicach

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC; b) jedno pracovné miesto pracovníka KC; Výberové konanie sa

Výzva – Výstavba multifunkčného ihriska

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko Jarovnice 33×18 m Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 – Výkaz výmer – Multifunkčné ihrisko Jarovnice 33×18 m Príloha č. 3 – Súťažné podklady Príloha č. 4 –

Voľby VÚC 2017

Informácia pre voliča Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb Informácia pre voliča (DE) Informácia pre voliča (HU) Informácia pre voliča (Rómsky) Informácia pre voliča (RU) Informácia pre voliča (SK) Informácia pre voliča (UA) Elektronická adresa na doručenie oznámenia o

Výzva na PD MŠ Jarovnice

Návrh zmluvy o dielo – MŠ JarovniceVýzva na predloženie-ponuky PD MŠ Jarovnice

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zámer priameho prenájmu C-KN parc. č. 277/1.

Zverejnenie plánu hlavného kontrolóra na druhý polrok 2017

Zverejnenie plánu hlavného kontrolóra na druhý polrok 2017 plan-kontrolnej-cinnosti-druhy-polrok-2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 príloha č. 1 k ZÚ 2016 príloha č. 2 k ZÚ 2016 príloha č. 3 k ZÚ 2016 príloha č. 4 k ZÚ 2016 príloha č. 5 k ZÚ 2016

Územný plán obce Jarovnice

jarovnice-v-c-1 jarovnice-v-c-2 jarovnice-v-c-3 jarovnice-v-c-4 jarovnice-v-c-5 jarovnice-v-c-6 jarovnice-v-c-7-navrh jarovnice-v-c-8-navrh jarovnice-v-c-9 schema-zc úpn-o-jarovnice-návrh upn-o-jarovnice-navrh-ppf úpn-o-jarovnice-návrh-zč

VZN 88/2016 o určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach v zmysle § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VZN 87/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Obec Jarovnice podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4

VZN 86/2016o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo obce Jarovnice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v

VZN 85/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom 18 riadnom zasadnutí dňa 14.12.2016 2016 uznieslo v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení… podrobnosti v prílohe k článku vzn-85-2016-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu