Archív rubriky: Úradná tabuľa

Výberové konanie

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC; Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. 11. 2017

Oznámenie o výberovom konaní – TSP v Jarovniciach

Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/10/2017 o 11:00 hod v priestoroch Obecného úradu Jarovnice v zasadacej miestnosti.

Oznámenie o výberovom konaní do komunitného centra v Jarovniciach

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC; Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/10/2017 o 9:30

Oznámenie o výberom konaní do komunitného centra v Jarovnicach

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC; b) jedno pracovné miesto pracovníka KC; Výberové konanie sa

Výzva – Výstavba multifunkčného ihriska

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko Jarovnice 33×18 m Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 – Výkaz výmer – Multifunkčné ihrisko Jarovnice 33×18 m Príloha č. 3 – Súťažné podklady Príloha č. 4 –

Voľby VÚC 2017

Informácia pre voliča Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb Informácia pre voliča (DE) Informácia pre voliča (HU) Informácia pre voliča (Rómsky) Informácia pre voliča (RU) Informácia pre voliča (SK) Informácia pre voliča (UA) Elektronická adresa na doručenie oznámenia o

Výzva na PD MŠ Jarovnice

Návrh zmluvy o dielo – MŠ JarovniceVýzva na predloženie-ponuky PD MŠ Jarovnice

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zámer priameho prenájmu C-KN parc. č. 277/1.

Zverejnenie plánu hlavného kontrolóra na druhý polrok 2017

Zverejnenie plánu hlavného kontrolóra na druhý polrok 2017 plan-kontrolnej-cinnosti-druhy-polrok-2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 príloha č. 1 k ZÚ 2016 príloha č. 2 k ZÚ 2016 príloha č. 3 k ZÚ 2016 príloha č. 4 k ZÚ 2016 príloha č. 5 k ZÚ 2016

Územný plán obce Jarovnice

jarovnice-v-c-1 jarovnice-v-c-2 jarovnice-v-c-3 jarovnice-v-c-4 jarovnice-v-c-5 jarovnice-v-c-6 jarovnice-v-c-7-navrh jarovnice-v-c-8-navrh jarovnice-v-c-9 schema-zc úpn-o-jarovnice-návrh upn-o-jarovnice-navrh-ppf úpn-o-jarovnice-návrh-zč

VZN 88/2016 o určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach v zmysle § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov