Archív rubriky: Úradná tabuľa

VZN 87/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Obec Jarovnice podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4

VZN 86/2016o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo obce Jarovnice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v

VZN 85/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom 18 riadnom zasadnutí dňa 14.12.2016 2016 uznieslo v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení… podrobnosti v prílohe k článku vzn-85-2016-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu

VZN 84/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Jarovnice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. d) a g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

Zmena VZN k ŠFRB

priloha-3-zmena zmena-vzn-najoma-zmluva

Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019

Programový rozpočet obce na roky 2017-2019 Návrh rozpočtu na roky 2017-2019

Návrhy VZN

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

Obecné zastupiteľstvo obce Jarovnice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. d) a g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

Oznámenie prerokovaní a zvolanie verejného prerokovania ,,Konceptu riešenia Územného plánu obce Jarovnice“

Oznámenie prerokovaní a zvolanie verejného prerokovania ,,Konceptu riešenia Územného plánu obce Jarovnice“ Oznámenie (PDF) CD koncept SEA (7z) Aktualizované: Pre tých, ktorí si nevedia poradiť s balíkom (7z), prikladáme všetky súbory jednotlivo: Text sprava-sea-jarovnice (PDF) upn-o-jarovnice-koncept-final (PDF) upn-o-jarovnice-koncept-ppf (PDF) upn-o-jarovnice-koncept-zc-final

Návrh VZN č. 83/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Obec Jarovnice (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Obsah záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie (aktualizované 7. 4.)

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice oznamuje občanom obce Jarovnice, že v najbližších dňoch bude v obci Jarovnice prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia: aktualizácia 7. 4. 2016 dňa 14. apríla 2016 v čase 8.20-15.30 h