Konferencia Príklady dobrej praxe Rómska reforma „Správna cesta“

Dňa 30. septembra 2014 sa starosta obce Florián Giňa zúčastnil konferencie Príklady dobrej praxe Rómska reforma “Správna cesta“, v Bratislave. Táto poskytla štátnym orgánom, obciam, mimovládnym organizáciám komplexné informácie o projektoch organizovaných v rómskych komunitách.
Ide o projekty, ktoré inicioval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s ďalšími zainteresovanými inštitúciami. Jednotlivé prezentácie uviedli samotní realizátori projektov – zástupcovia miest a obcí. Základnými témami konferencie boli: vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami, svojpomocná výstavba domov, výstavba a rekonštrukcia materských škôl, Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2), výstavba modulových základných škôl, národný projekt Inkluzívnej edukácie PRINED a zámery v Programovom období 2014–2020.
Starosta obce na tejto konferencii vystúpil s prezentáciou výstavby základnej modulovej školy, na ktorej výstavbu dostala obec dotáciu z ministerstva školstva.
V súčasnosti sa na našej obci realizuje druhá etapa 16-triednej modulovej školy.

http://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=uspesne-projekty-na-konferencii-priklady-dobrej-praxe-romska-reforma-spravna-cesta-prezentovali-ich-uspesni-realizatori