Krajinno-ekologický plán – prieskumy a rozbory (aktualizované)

Krajinnoekologický plán (KEP) pre územný plán obce (ÚPN-O) Jarovnice

Katastrálne územie:

  • Jarovnice (822272)
  • Močidlany (838004)

Obec: Jarovnice (524603)
Okres: Sabinov (710)
Kraj: Prešovský (7)
Rozloha základnej územnej jednotky: 2017,6952 ha

Riešeným územím pre KEP v administratívnom území obce Jarovnice je celé katastrálne územia Jarovnice a Močidlany okrem zastavaného územia obce.
Analýza abiotických a biotických prvkov bola vykonaná na riešenom území s prihliadnutím na poskytnuté podklady, ktoré zohľadňujú evidovaný stav druhov pozemkov. Vzhľadom k značným zmenám skutočného stavu druhov pozemkov mimo zastavaného územia obce oproti evidovanému stavu bude v ďalších stupňoch ÚPN-O potrebné nové zameranie skutkového stavu druhov pozemkov v k. ú.

Podrobnosti v prílohe k článku

Územný plán obce Jarovnice – Prieskumy a rozbory – Krajinno ekologický plán (KEP)

Územný plán obce Jarovnice – Prieskumy a rozbory