Návrh VZN 82/2015 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach sa na základe § 10 ods. 5 písm. d) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazardných hrách”) a v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na svojom 12 riadnom zasadnutí dňa … na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Návrh VZN 82/2015 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce (DOCX)