Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

Obecné zastupiteľstvo obce Jarovnice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. d) a g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) schválilo na svojom zasadnutí dňa ………………………….. pre územie obce Jarovnice toto všeobecne záväzné nariadenie:
podrobnosti v prílohe (DOCX)