Rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka v Jarovniciach

Prvý, pôvodom najstarší kostol v Jarovniciach, patrí medzi najstaršie kostoly z 11. storočia na území dnešného Košického arcibiskupstva. Čítať viac »

Neskororenesančný kaštieľ rodu Szinyeiovcov

Szinyeiovci, ktorí boli patrónmi farského kostola i kostolov na okolitých dedinách, dali postaviť v Jarovniciach aj pôvodne neskororenesančný, v 70-tych rokoch 18. storočia barokovo prestavaný poschodový kaštieľ. Čítať viac »

Nová kontajnerová škola v Jarovniciach

Nová škola v Jarovniciach Čítať viac »

Obecný úrad Jarovnice

Úradné hodiny obecného úradu, kontakty starostu, prednostu OÚ a všetkých zamestnancov samosprávy. Fakturačné údaje - bankové spojenie, IČO, DIČ, mapa kde nás nájdete... Čítať viac »

Letecké fotografie obce

Máte strach z výšok? Na našej webstránke sa nemusíte ničoho obávať. Potešte sa spolu s nami leteckými fotografiami našej obce. Čítať viac »

 

Výzva na predloženie ponuky na výstavbu stavby „Bytový dom 32 bytových jednotiek, časti C a D“

Výzva na predloženie ponuky na výstavbu stavby „Bytový dom 32 bytových jednotiek, časti C a D“ Podklady PDF (ZIP) Kricí list rozpočtu Výzva

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie OcZ (aktualizované)

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa

Demografický vývoj v obci k 31. 12. 2015

Rok počiatočný stav narodení prihlásení zomrelí odhlásení končený stav prírastok / úbytok 2006 4616 182 65 36 49 4778 162 2007 4778 192 46 26 47 4943 165 2008 4943 184 4 19 36 5076 133 2009 5076 187 93

Výzva na predloženie ponuky – Vypracovanie PD na stavebné povolenie „Rekonštrukcia MŠ Jarovnice“

Obec Jarovnice, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie

Výzva na predloženie ponuky – PD pre stavebné povolenie stavby „Zateplenie budovy Obecného úradu v obci Jarovnice“

Výzva na predloženie cenovej ponuky – podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších zmien a doplnkov na poskytnutie služby s názvom Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Vyšlo nové číslo obecných novín – Obecný spravodajca Jarovnice 1/2016

V týchto dňoch dostanete do svojich poštových a novinových schránok najnovšie číslo Obecného spravodajcu obce Jarovnice 1/2016. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Prajme vám príjemné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke Noviny

Pozvánka na 13. riadne zasadnutie OcZ (aktualizované)

Z dôvodu mimoriadnej situácie (požiar) v obci bude zasadnutie OcZ preložené z dňa 9. 3. 2016 na deň 14.03.2016 o 15:30 h. Ďakujeme za pochopenie! Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č.

Plán kontrolnej činnlosti hlavného kontrolóra na l. polrok 2016

V súlade s ustanovením § l8f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvo návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016. Predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok

Vyšlo nové číslo obecných novín – Obecný spravodajca Jarovnice 4/2015

V týchto dňoch dostanete do svojich poštových a novinových schránok najnovšie číslo Obecného spravodajcu obce Jarovnice 4/2015. Jeho elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Prajme vám príjemné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke Noviny

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie OcZ

Pozvánka na 12.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2015 o 13:00 hod. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania Informovanie starostu obce Kontrola plnení uznesení Zmarenie investícií a schválenie výročnej správy za rok 2014.

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. l a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie OcZ

Pozvanka na 9 riadne zasadnutie obecneho zastupitelstva dna 28.10.2015 o 13:00 hod 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania 3. Informovanie k dodatkom č. 1 a 3 zmluve o terminovanom úvere