Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.

  • Kontrola použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých na základe VZN č. 77/2015 za rok 2016 v rozpočtovej organizácii obce ZS s MS Jarovnice.
  • Kontrola použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých na základe VZN č. 77/2015 za rok 2016 V rozpočtovej organizácii obce ZS 192 Jarovnice.
  • Kontrola postupu obce pri vymáhaní pohľadávok z prenájmu obecného majetku.
  • Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky za rok 2016 v príspevkovej organizácii obce Obecná knižnica Jarovnice.
  • Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrolách vykonaných v roku 2016 na Obecnom úrade v Jarovniciach.
  • Priebežná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2016.
  • Predkladanie správ o výsledkoch kontrol Obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí po ukončení kontroly.
  • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.
  • V prípade potreby vykonanie konkrétnej kontroly , na základe uznesenia obecného zastupiteľstva

Tento návrh plánu kontrolnej činnosti je možné doplniť o návrhy poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Zverejnené v obci dňa: 28. 11. 2016
Spracoval: 28. 11. 2016
Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór obce
Plán kontrolnej činnosti