Plán kontrolnej činnosti HK obce na 2 polrok 2016

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.

  • Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly od začiatku roka 2016 podľa nového zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite v obci a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
  • Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky za rok 2015.
  • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a VZN obce č. 46/2006 pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce za rok 2015.
  • Kontrola dodržiavania ustanovení § 4 ods.3 , § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a § 7 zákona č. 138/1990 o majetku obcí pri nakladaní s majetkom obce.
  • Priebežná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017-2019.
  • Predkladanie správ o výsledkoch kontrol obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí po ukončení kontroly.
  • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.
  • Vykonanie konkrétnej kontroly, ak ho schváli obecné zastupiteľstvo uznesením.

Tento návrh plánu kontrolnej činnosti je možné doplniť o návrhy poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Zverejnené v obci dňa: ………………………………….
Spracoval: 6. 6. 2016
Ing. Anton Trišč, hlavný kontrolór obce
Plán kontrolnej činnosti