Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 3. decembra 2014 (streda) o 17:00 h

Program rokovania

  1. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb v obci Jarovnice
  2. Zloženie sľubu nového starostu
  3. Zloženie sľubu zvolených poslancov
  4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovania obecného zastupiteľstva

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce