Pozvánka na 14. riadne zasadnutie OcZ (aktualizované)

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 2. 5. 2016 (pondelok) o 13.00 h 4. mája 2016 (streda) 15.00 h

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Informovanie starostu obce
 4. Kontrola plnení uznesení z 13 zasadnutia OcZ
 5. Správa o výsledkoch ukončenej kontroly
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie úveru
 7. Schválenie prijatia úveru v predpokladanej výške 288 000 € na investičnú akciu opravy kontajnerového 18 b. j. a rozšírenia vodovodu a kanalizácie v rómskej osade v k. ú. Jarovnice
 8. Zmena rozpočtu č. 4/2016
 9. Zmena rozpočtu – kompetencie starostu obce
 10. Čerpanie rezervného fondu
 11. Návrh územnoplánovacieho podkladu (ÚPP) „Jarovnice – Urbanistická štúdia“.
 12. Rôzne
 13. Záver

Pozvánka (PDF)