Pozvánka na 15. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 29. 6. 2016 (streda) o 15.00 h

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Informovanie starostu obce
 4. Nájomné byty – informovanie a prideľovanie bytov
 5. Kontrola plnení uznesení zo 14. zasadnutia OcZ
 6. Správa o výsledkoch ukončenej kontroly
 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015
 9. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
 10. Schválenie záverečného účtu obce Jarovnice za rok 2015
 11. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016
 12. Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
 13. VZN č. 83/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarovnice
 14. Rôzne
 15. Záver

Pozvánka