Pozvánka na 16. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 29.09.2016 (štvrtok) o 13.00 h

Program rokovania

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
  3. Informovanie starostu obce
  4. Kontrola plnení uznesení z 15. zasadnutia OcZ
  5. Správa o výsledkoch ukončených kontrol
  6. Rozpočtové opatrenie č. 7/2016, 8/2016, 9/2016
  7. Rozpočtové opatrenie č. 10 /2016 a čerpanie rezervného fondu
  8. Rôzne
  9. Záver

Pozvánka