Pozvánka na 17. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 28.11.2016 (pondelok) o 13.00 h

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Informovanie starostu obce
 4. Kontrola plnení uznesení zo 16. zasadnutia OcZ
 5. Rozpočtové opatrenie č. 11/2016, 12/2016, 13/2016
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2016
 7. Sprava nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2015
 8. Súborné stanovisko ku Konceptu riešenia územného plánu obce Jarovnice
 9. Žiadosť o NFP na SO (MV SR) s názvom „Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice“ kód výzvy: OPLZ-PO6 – SC612-2016-1a v súlade s platným „PHSR obce Jarovnice roky 2014 –2030“
 10. Rôzne
 11. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!
Florián Giňa
starosta obce