Pozvánka na 18. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 14. 12. 2016 (streda) o 13.00 h

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Informovanie starostu obce
 4. Kontrola plnení uznesení zo 17. zasadnutia OcZ
 5. Rozpočtové opatrenie č.15/2016 a návrh zmeny rozpočtu: RO č.16/2016
 6. Správa o výsledkoch kontrol
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému návrhu rozpočtu na rok 2017
 9. Schválenie rozpočtu obce Jarovnice na roky 2017 až 2019
 10. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Jarovnice za rok 2015
 11. Návrh VZN č.84/2016 obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. Návrh VZN č.85/2016 obce o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 13. Návrh VZN obce Jarovnice č. 86/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice
 14. Návrh VZN obce Jarovnice č. 87/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 15. Prehodnotenie platu starostovi obce
 16. Rôzne
 17. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!
Florián Giňa
starosta obce
Pozvánka DOC