Pozvánka na 19. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 19. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 15. 3. 2017 (streda) o 15.00 h

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Informovanie starostu obce
 4. Kontrola plnení uznesení zo 18. zasadnutia OcZ
 5. Správa o výsledkoch ukončených kontrol
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
 7. Rozpočtové opatrenie 17/2016, 18/2016 a 19/2016
 8. Rozpočtové opatrenie 1/2017 a 2/2017
 9. Dodatok 1 k VZN 75/2015 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB
 10. Menovanie do funkcie veliteľa a preventivára DHZ v obci Jarovnice
 11. Odkúpenie pozemku v kú. Jarovnice LV 846, CKN 261/1 o výmere 2759 m2, LV 2269 CKN 261/21 o výmere 2856 m2, LV 846 CKN 261/22 o výmere 2821 m2 a LV 2269 CKN 261/23 o výmere 2904 m2, za účelom výstavby komunitného centra a IBV.
 12. Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome 542 ,563, 564 a 543
 13. Rôzne
 14. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!
Florián Giňa
starosta obce
Pozvánka DOC