Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 25. februára 2015 (streda) o 17:00 h

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Zloženie sľubu poslanca Františka Tuptu
 4. Návrh vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Jarovnice na funkčné obdobie 2015 – 2021
 5. Návrh zmeny rozpočtu č. 1/2015
 6. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jarovnice
 7. Schválenie návrhu obecnej kroniky 2011, 2012, 2013
 8. Zrušuje uznesenie č. 16/2014
 9. Návrh schválenia uzavretie dohody medzi žalobcom Dr. Antonom Mesárošom a žalovanou v 2. rade obcou Jarovnice za účelom ukončenia súdneho sporu
 10. Kúpna zmluva o distribúcií pitnej vody, uzavretá podľa § 409 Občianského zákoníka medzi Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice a Obcou Jarovnice
 11. Rôzne
 12. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce