Pozvánka na 2. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 16. decembra 2014 (streda) o 16:00 h

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Rozpočtové opatrenie č. 11/2014
 4. Návrh programového rozpočtu obce Jarovnice na rok 2015
 5. Menovanie komisie pre ochranu verejného záujmu
 6. Schválenie návrhu obecnej kroniky 2013
 7. Návrh VZN č. 69/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015
 8. Návrh VZN č. 70/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka zariadení v školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice
 9. Návrh VZN č. 71/2014 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 10. Návrh VZN č. 72/2014 o určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice
 11. Návrh VZN č. 73/2014 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 12. Zrušenie uznesenia č. 213/2014 na podnet prokurátora.
 13. Schválenie platu starostu obce
 14. Rôzne
 15. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce