Pozvánka na 20. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 20. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 8. 6. 2017 (štvrtok) o 16.00 h

Program rokovania

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
  3. Informovanie starostu obce
  4. Správa z kontroly plnenia uznesení z 19 zasadnutia OcZ
  5. Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome 563, 564 a 543
  6. Rozpočtové opatrenie č 3/2017 a 4/2017
  7. Rôzne
  8. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!
Florián Giňa
starosta obce