Pozvánka na 21. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 21. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 28. 6. 2017 (streda) o 15.00 h

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Informovanie starostu obce
 4. Správa z kontroly plnenia uznesení z 20 zasadnutia OcZ
 5. Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách.
 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2 polrok 2017.
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016
 8. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016 a schválenie záverečného účtu obce Jarovnice za rok 2016
 9. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 a č. 6/2017
 10. Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome 564 a 563, 543 a 542
 11. Schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2018
 12. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OcZ.
 13. Rôzne
 14. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!
Florián Giňa
starosta obce