Pozvánka na 22. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 16. 8. 2017 (streda) o 16.00 h

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Informovanie starostu obce
 4. Správa z kontroly plnenie uznesenia z 21. zasadnutia OcZ.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 7/2017, č. 8/2017 a č. 9/2017
 6. Prerokovanie VZN č. 13/1996 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov
 7. Návrh indikatívnej ponuky financovania – Refinancovanie úverov
 8. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na SO, Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1., kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-1, názov projektu: Sanácia skládky odpadu v obci Jarovnice
 9. Žiadosť o NFP na SO (MV SR) s názvom „Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice“ kód výzvy: OPLZ-PO6 – SC612-2016-1a v súlade s platným „PHSR obce Jarovnice roky 2014 –2030“
 10. Byty
 11. Rôzne
 12. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!
Florián Giňa
starosta obce