Pozvánka na 24. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 24. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 19. 9. 2017 (pondelok) o 17.00 h

Program rokovania

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
  3. Informovanie starostu obce
  4. Návrh na prefinancovanie stavieb v obci Jarovnice – Ocú, Kultúrny dom, Verejné osvetlenie
  5. Rozpočtové opatrenie č.10/2017
  6. Rôzne
  7. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.

Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce