Pozvánka na 26. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 26. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 13.marca 2014 (štvrtok) o 16:30 h.

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Správa o plnení rozpočtu za III.Q 2013, Správa o plnení uznesení za III. štvrťrok 2013, Správa o kontrolnej činnosti
 4. Zrušenie uznesenia č. 104/2013
 5. Návrh nájomnej zmluvy na pozemok par. č. 192 a 193 – KRYPTON, s.r.o. Partizánska 2898/92 058 01 Poprad.
 6. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy bytový dom 18 bj. – KRYPTON, s.r.o. Partizánska 2898/92 058 01 Poprad.
 7. František Kropuch, Oravská 6434/6 Prešov. Žiadosť o odpredaj pozemkov: parcela KN – C 197/3 – zastavaná plocha o výmere 67 m2 a KN – C 197/4 – zastavaná plocha o výmere 104 m2. Uvedené parcely sú zamerané z parcely KN – E 1010/1 LV 2239, ktoré sú vo vlastníctve obce Jarovnice
 8. Viera Kalejová, Jarovnice 392, 082 63 Jarovnice Žiadosť o odpredaj pozemku v zastavanom území obce. LV č. 959, registra CKN par. č. 259/7 k. ú, Jarovnice o výmere 113 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce Jarovnice
 9. Návrh na schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jarovnice do roku 2014 a spracovania nového programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jarovnice na roky 2015 – 2020 a programu stratégie hospodárskeho a ekonomického rozvoja obce s výhľadom do roku 2030.
 10. Rôzne
 11. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce