Pozvánka na 27. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 27. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 13. júna 2014 (piatok) o 16:00 h.

Program rokovania

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
 3. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2013
 4. Záverečný účet obce za rok 2013
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013
 6. Zmena rozpočtu rozpočtové opatrenia č. 5
 7. Výstavba 16 triednej modulovej základnej školy – nadstavba a prístavba k 8 triednej modulovej škole, areál základnej školy č. 192. par. č. 140/1
 8. Prehodnotenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce
 9. Intenzifikácia ČOV Jarovnice
 10. Žiadosť o NFP na rozšírenie stokovej siete v obci Jarovnice – II etapa
 11. Výstavba rodinného dvoj domu Stred Basic Duo na parcele č. 451/1 k.ú. Jarovnice
 12. Upozornenie prokurátora – námietka
 13. Výstavba 12 modulových kontajnerových bytov na parcele č. 279 k.ú. Jarovnice
 14. Rôzne
 15. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce