Pozvánka na 28. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 28. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 15. augusta 2014 (piatok) o 17:00 h.

Program rokovania

  1. Zloženie sľubu poslanca (náhradník za Lamberta Kaleju)
  2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
  4. Upozornenie prokurátora – námietka
  5. Rôzne
  6. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce