Pozvánka na 30. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 30. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 10. novembra 2014 (pondelok) o 17:00 h

Program rokovania

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
  3. Rozpočtové opatrenie
  4. Dodatok č.1 k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 31.03.2014, bytový dom 18 bj. – KRYPTON, s.r.o. Partizánska 2898/92 058 01 Poprad
  5. Kúpna zmluva o distribúcii pitnej vody medzi Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Komenského 50, 042 48 a Obcou Jarovnice
  6. Prerokovanie protestu prokurátora – námietka proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Jarovnice č. 67/2013 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
  7. Preplatenie dovolenky starostovi obce
  8. Rôzne
  9. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce