Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 9. apríla 2015 (štvrtok) o 17:00 h

Program rokovania

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce Jarovnice na funkčné obdobie 2015–2021
  4. Návrh zmeny rozpočtu č. 2 a 3 /2015
  5. Schválenie návrhu obecnej kroniky 2011, 2012, 2013
  6. Návrh prenájmu obecných pozemkov na LV 2879 par. č. 703/9 o výmere 8486 m2, k. ú. Jarovnice, par. č. 703/ 11 o výmere 236 m2 a k.ú. Jarovnice a par. č. 709/11 o výmere 236 m2. Tieto pozemky boli určené na výstavbu modulových bytov C a D
  7. Rôzne
  8. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!

Florián Giňa
starosta obce