Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. l a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 27. mája 2015 (streda) O 16.00 h.
Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
  3. lnfonnovanie poslancov starostom obce
  4. Voľba hlavného kontrolóra obce Jarovnice na funkčné obdobie 2015 – 2021
  5. Návrh zmeny rozpočtu č 4/2015
  6. Návrh VZN č. 75/2015 O prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)
  7. Rôzne
  8. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!