Pozvánka na prerokovanie návrhu „Územného plánu obce Jarovnice“

Obec Jarovnice v súlade so zákonom č.369/ 1990 Zb o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §16 zákona č.50/ 1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je obstarávateľom Územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) obce. Spracovanie a prerokovanie návrhu Územného plánu obce (ÚPN-O) Jarovnice zabezpečuje obstarávateľ.
V zmysle § 22 zákona č.50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších predpisov, obstarávateľ ÚPD upovedomuje a oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju a dotknutým právnickým osobám prerokovanie a zvoláva prerokovanie návrhu „ÚPN-O Jarovnice“.
Prerokovanie návrhu ÚPN-O Jarovnice so všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 17.01.2017 (utorok) o 1000 hodine v budove Obecného úradu v Jarovniciach, na l. poschodí v zasadačke obecného zastupiteľstva.
podrobnosti v prílohe k článku:
pozvanka-upn-o