Pozvánka na verejné prerokovanie k ÚPN obci Jarovnice

Obec Jarovnice v súlade so zákonom š.369/ 1990 Zb O Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.50/l976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je Obstarávateľom Územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) Obce. Spracovanie a prerokovanie návrhu Územného plánu obce (ÚPN-O) Jarovnice zabezpečuje Obstarávateľ.
V zmysle § 22 zákona č.50/ 1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, obstarávateľ ÚPD oznamuje verejnosti prerokovanie a zvoláva verejné prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Jarovnice.
Verejné prerokovanie návrhu UPN-O Jarovnice so všeobecne zrozumiteľným výkladom Spracovateľa sa uskutoční dňa 17.01.2017 (utorok) o 1600 hodine v budove Obecného úradu v Jarovniciach, na l. poschodí v zasadačke obecného zastupiteľstva.

Návrh ÚPN-O Jarovnice je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Jarovnice v pracovných dňoch Od 8.00 hod. do 15.00 hod., na úradných tabuliach Obce Jarovnice a taktiež na internetovej web stránke: www.jarovnice.sk

Verejnosť je Oprávnená vzmysle § 22 ods.1 stavebného zákona podať pripomienky k návrhu „UPN-O Jarovnice“ do 30 dní Odo dňa zverejnenia tohto Oznámenia O prerokovaní návrhu „UPN-O Jarovnice na adresu: Obec Jarovnice, Obecný úrad Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice.

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.
pozvanka-upn-o