Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OcZ

Podľa § 12 ods. l a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach dňa 31. mája 2015 (nedeľa) o 16.00 h.
Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
  3. Návrh voľby hlavného kontrolóra obce Jarovnice na funkčné obdobie 2015 – 2021
  4. Návrh VZN č.75/2015 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných V súlade s požiadavkami Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)
  5. Rôzne
  6. Záver

Žiadam Vás, aby ste sa rokovania zúčastnili a včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti.
Vaša účasť je nutná!