Rozvoj obce po rokoch

Rok Udalosť
1949 elektrická sieť
1950 autobusová linka
1955 asfaltová cesta
1961 miestny rozhlas
1962 zdravotné stredisko
1966 materská škola
1967 základná škola
bytovka pri ZŠ
1972 požiarna zbrojnica
1974 športový areál
1975 regulácia potoka
šatne na ihrisku
1978 dolná bytovka /425/
1979 kobercová úprava ciest
1980 prístavba zdravotného strediska
kultúrny dom
1986 miestne komunikácie k IBV
1987 II. Základná škola
1988 rekonštrukcia elektrickej siete
1989 klub dôchodcov
1990 bytovky v osade
komunikácie
1991 dom smútku
rekonštrukcia MŠ a ZŠ
1992 rekonštrukcia kaštieľa
zriadenie OO PZ
osvetlenie KD
zriadenie II. ZŠ
1993 výstavba mostu
regulácia potoka
zriadenie detskej ambulancie
1994 zriadenie lekárne
dokončenie renovácie kaštieľa
1995 začiatok výstavby ČOV
1997 plynofikácia obce
1999 výstavba rómskeho kostola
ukončenie plynofikácie
maľovanie
výmena nábytku kancelárie OcÚ
miestne komunikácie 550 m cesty
2000 výstavba športového areálu pre KŠK
výstavba vzdelávacieho centra pre Rómov
asfaltová úprava št. cesty /od križovatky smerom na Prešov po koniec obce/
privatizácia zdravotných stredísk
pomník zomrelým po povodni
2001 prístavba varne ku KD
rozšírenie verejného osvetlenia – osada
2002 oplotenie cintorína v Močidľanoch
plynofikácia I.ZŠ
asfaltová úprava štátnej cesty /od kostola v Jarovniciach smerom na SB po skládku odpadov/
začiatok regulácie toku Malej Svinky
prechod kompetencií školstvo
2003 prechod kompetencií
stavebný úrad
rekonštrukcia MŠ a komunitného centra
rekonštrukcia vykurovania zdravotného strediska č.112
rozšírenie nízkonapäťovej siete – rómska osada
plynofikácia pošty a požiarnej zbrojnice
oprava vodovodného rozvodu a sociálnych zariadení – budova TJ
2004 verejná kanalizácia
začiatok výstavby bytoviek 20 bytových jednotiek – rómska osada
16 bytových jednotiek – dedina
plynofikácia II. ZŠ a MŠ
rozšírenie cintorína
informačný stánok
2005 výstavba vodojemov
rekonštrukcia mosta pri ihrisku
odovzdanie bytoviek
ozvučenie domu smútku
2006 internet
výmena okien
podkrovie a zatepľovanie ZŠ s MŠ
vodovod
rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove OÚ
osvetlenie cintorína v Jarovniciach
rekonštrukcia miestneho rozhlasu
2007 porez líp na cintoríne
výmena okien OÚ
výmena okien a vonkajšia úprava zdravotného strediska
nové parkovisko pri kostole
výkup pozemkov na rozšírenie rómskej osady
odkúpenie domu č. 69 na kruhový objazd
2008 výmena okien sála kultúrneho domu
obnova fasády dolného kaštieľa
kaderníctvo
zbúraný Tríščíkovec /rozšírenie cesty/
rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska