Archív podľa značiek: územný plán obce

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Jarovnice

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Jarovnice, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podrobnosti v prílohe k článku (PDF)

Verejné obstarávanie – Nový ÚPN-O Jarovnice

Obec Jarovnice, ako vecne príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 17 a § 18 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 369/1990