Archív podľa značiek: územný plán

Krajinno-ekologický plán – prieskumy a rozbory (aktualizované)

Krajinnoekologický plán (KEP) pre územný plán obce (ÚPN-O) Jarovnice Katastrálne územie: Jarovnice (822272) Močidlany (838004) Obec: Jarovnice (524603) Okres: Sabinov (710) Kraj: Prešovský (7) Rozloha základnej územnej jednotky: 2017,6952 ha Riešeným územím pre KEP v administratívnom území obce Jarovnice je

Verejné obstarávanie – Nový ÚPN-O Jarovnice

Obec Jarovnice, ako vecne príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 17 a § 18 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 369/1990