Obec Jarovnice
dnes je 20. 04. (piatok), čas: 04:35, , meniny má: Marcel
Samospráva
Obec
Občan
Kontakty

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 1
Dnes: 48
Tento mesiac: 5143
Celkovo: 34913
Aktuality a oznamy
Oznam o výberovom konaní - odborný pracovník KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Viac informácií v prílohe.

vložené: 06.04.2018
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 131.22K]
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 136.48K]

vložené: 28.02.2018

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Obec Jarovnice ako príslušný orgán Štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. l písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. §5 5 a §5 6 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zmysle §5 2 písm. t) Zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územne celky Vám oznamuje, že z podnetu Základnej školy, Jarovnice 192, 082 63 podľa §5 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa začalo konanie vo veci výrubu drevín – 1 ks lipa s obvodom kmeňa 80 cm a 2 ks jedľa s obvodom kmeňa 70 cm, ktoré sa nachádzajú na pozemku CKN parc. č. 140/ 1 k. ú. Jarovnice. Vlastníkom tohto pozemku je Obec Jarovnice a správcom Základná škola., Jarovnice č. 192. 082 63. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Jarovnice.
V súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní §5 21 ods. l nariaďujeme ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 08.11.2017 (streda) o 09,30 h so stretnutím pozvaných účastníkov na. Obecnom úrade v Jarovniciach č. 223, 082 63.

Podľa ust. §5 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebne doručil do 5 dní od zverejnenia bud“ písomne na adresu: Obec Jarovnice. obecný úrad v Jarovniciach č. 223. 082 63 alebo elektronicky na adresu: darina.soltesova@sabinov.sk

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Bude zvesený dňa: 2. 11. 2017.
Ďakujeme za pochopenie.

Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 27.10.2017 Dátum platnosti do: 02.11.2017

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule