Obec Jarovnice
dnes je 24. 01. (streda), čas: 00:35, , meniny má: Timotej

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Obec Jarovnice ako príslušný orgán Štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. l písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. §5 5 a §5 6 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zmysle §5 2 písm. t) Zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územne celky Vám oznamuje, že z podnetu Základnej školy, Jarovnice 192, 082 63 podľa §5 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa začalo konanie vo veci výrubu drevín – 1 ks lipa s obvodom kmeňa 80 cm a 2 ks jedľa s obvodom kmeňa 70 cm, ktoré sa nachádzajú na pozemku CKN parc. č. 140/ 1 k. ú. Jarovnice. Vlastníkom tohto pozemku je Obec Jarovnice a správcom Základná škola., Jarovnice č. 192. 082 63. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Jarovnice.
V súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní §5 21 ods. l nariaďujeme ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 08.11.2017 (streda) o 09,30 h so stretnutím pozvaných účastníkov na. Obecnom úrade v Jarovniciach č. 223, 082 63.

Podľa ust. §5 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebne doručil do 5 dní od zverejnenia bud“ písomne na adresu: Obec Jarovnice. obecný úrad v Jarovniciach č. 223. 082 63 alebo elektronicky na adresu: darina.soltesova@sabinov.sk

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Bude zvesený dňa: 2. 11. 2017.
Ďakujeme za pochopenie.

Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 27.10.2017 Dátum platnosti do: 02.11.2017

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule