Verejné obstarávanie – Nový ÚPN-O Jarovnice

Obec Jarovnice, ako vecne príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 17 a § 18 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu – „Územný plán obce Jarovnice“. Podľa § 19b ods. 1 písmeno a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje občanom obce, fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území obce, dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávnemu kraju a dotknutým obciam začatie obstarávania nového Územného plánu obce Jarovnice. Územným plánom obec vytvorí predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Zároveň žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávny kraj, dotknuté obce, občanov obce, fyzické a právnické osoby pôsobiace na území obce o zaslanie námetov, požiadaviek a podkladov pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – „Územného plánu obce Jarovnice“.

Vzhľadom na dôležitosť pripravovaného dokumentu, žiadame Vás o zaslanie Vašich písomných námetov, požiadaviek, údajov, podkladov a informácií pre vypracovanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia (vyvesenia) tohto oznámenia na adresu:

Obec Jarovnice
Obecný úrad Jarovnice 223
082 63 Jarovnice

Florián Giňa
starosta obce

Oznam – Obstarávanie ÚPN-O Jarovnice (PDF)