Výberové konanie – terénny sociálny pracovník

Obecný úrad Jarovnice 223 , 082 63 Jarovnice vyhlasuje výberové konanie na

  1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka1 povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
  2. štyri pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
  3. Tri pracovné miesta pracovníka komunitného centra (PKC)

Výberové konanie sa uskutoční dňa (streda) 3.6.2015 o 10:00 h v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Jarovniciach. Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OPPRKC, OPKC alebo PKC, príp. ich kombinácia). Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 29.05.2015 čas: 13:00 h. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Podrobnosti v prílohe k článku:
Výberové konanie – Komunitné centrum (PDF)