Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
„Verejný obstarávateľ pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice, ITMS kód projektu: 27120130609“
(podrobnosti v prílohe)
Príloha