Výzva na predloženie ponuky – PD pre stavebné povolenie stavby „Zateplenie budovy Obecného úradu v obci Jarovnice“

Výzva na predloženie cenovej ponuky – podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších zmien a doplnkov na poskytnutie služby s názvom Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Zateplenie budovy Obecného úradu v obci Jarovnice“
(podrobnosti v prílohe)

Zateplenie budovy Obecného úradu v obci Jarovnice (DOC)