Výzva na predloženie ponuky – Vypracovanie PD na stavebné povolenie „Rekonštrukcia MŠ Jarovnice“

Obec Jarovnice, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie „Rekonštrukcia MŠ Jarovnice“.
Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia MŠ Jarovnice