VZN 85/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom 18 riadnom zasadnutí dňa 14.12.2016 2016 uznieslo v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení…
podrobnosti v prílohe k článku
vzn-85-2016-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu