VZN 88/2016 o určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach v zmysle § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia…
podrobnosti v prílohe k článku
vzn-88-2016-o-skolskych-obvodoch