Zákazky podľa §9 odsek 9 zákona o VO

Smernica upravujúca postupy verejného obstarávateľa v obci Jarovnice podľa zákona č. 3432015 Z.zákona o VO

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 odsek 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení v hodnote nad 1 000 EUR bez DPH.

Súhrnná správa o zakázkach 2015

Súhrnná správa o zakázkach 2014

Zákazky podľa §9 odsek 9 zákona o VO