Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer priameho prenájmu C-KN parc. č. 277/1.