Obec Jarovnice
dnes je 08. 08. (sobota), čas: 19:19, , meniny má: Oskár
Aktuality a oznamy
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 (aktualizované)

Aktualizované 11. 11. 2014

Aktualizované 10. 10. 2014 Prinášame vám základné informácie o konaní Volieb do orgánov samosprávy obcí 2014, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014. Na tejto stránke nájdete základné odkazy na vzory tlačív, ktoré môžete voľne použiť. Ak by ste tu nenašli požadované informácie, skúste použiť web Ministerstva vnútra SR venovaný týmto voľbám. Všetky odkazy uvedené nižšie (okrem VZN 1/2014) vedú na web MV SR a za ich aktuálnosť zodpovedá stránka ministerstva. Informácie z obce
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov *.RTF
 • Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí *.PDF
 • Podávanie kandidátnych listín
Vzory vyhlásenia kandidatúry
 • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov zastupiteľstva *.RTF
 • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce *.RTF
Vzory kandidátnych listín politickej strany
 • Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva *.RTF
 • Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) *.RTF
Vzory kandidátnych listín nezávislých kandidátov
 • Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva *.RTF
 • Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) *.RTF

vložené: 03.09.2014
Vyšlo prvé číslo našich obecných novín

noviny-jarovnice-1-2 Vyšlo prvé číslo našich obecných novín Jarovnice. Štvrťročník občanov obce Jarovnice, ktorého prvý ročník štartujeme práve v tomto roku 2014, vychádza hneď ako dvojčíslo 1-2. Jeho tlačovú verziu ste dostali v týchto dňoch do svojich poštových schránok. Elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. A čo sa v obecných novinách dočítate? Množstvo informácií, ktoré sme vám chceli priniesť zaplnilo hneď celých 12 strán. V úvode je to rozhovor so starostom obce Floriánom Giňom. Nechýbajú aktuálne udalosti z diania v obci či články z našich škôl. Bohato je obecných novinách zastúpená sociálna práca, šport a nakoniec zostalo trochu miesta aj na zábavu vo forme krížoviek, hádaniek a sudoku. Veríme, že si tieto noviny obľúbite. Prajme vám príjemné čítanie. Všetky čísla Jarovnických novín nájdete na tejto stránke Noviny vo formáte PDF si môžete prevziať na tomto odkaze: noviny obce Jarovnice - č. 1-2/2014 (PDF)

vložené: 27.07.2014
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Ak vás zaujíma ako sme volili v našej obci, tak tu sú presné čísla podľa okrskov: volby-ep-2014 Viac sa dozviete na webe Štatistického úradu.

vložené: 28.05.2014
Ponuka na predaj pozemku a prenájom nebytových priestorov

 • Ponuka na predaj Obec Jarovnice na základe uznesenia č. 171/2014 zo dňa 13.13.2014 obecného zastupiteľstva obce Jarovnice 223,082 63 v súlade zo zákonom č.318/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s §9a ponúka na predaj pozemok na liste vlastníctva č. 959, registra C KN číslo parcely 259/7 k. ú. Jarovnice v zastavanej ploche o výmere 113 m2. Minimálna cena nehnuteľnosti je stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2014 v sume 240,- € Ponuka na predaj pozemku
 • Ponuka na prenájom nebytových obecných priestorov Obec Jarovnice na základe uznesenia č. 185/2014 zo dňa 13.13.2014 obecného zastupiteľstva obce Jarovnice 223,082 63 v súlade zo zákonom č.318/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s §9a ponúka na prenájom pozemok na liste vlastníctva č. 959, registra C KN číslo parcely 287/5 Jarovnice súpisné číslo č. 489 Jarovnice, dvojgaráž pri budove TJ Družstevník v zastavanej ploche o výmere 127 m2. Ponuka na prenájom nebytových priestorov
Záujemcovia môžu zasielať svoje cenové ponuky poštou, alebo doručiť osobne na adresu:
Obecný úrad Jarovnice 223 082 63 Jarovnice
Do 21.05.2014 v zapečatenej obálke s označením „Cenová ponuka". Obhliadku ponúkaného pozemku a nehnuteľnosti je možné previesť po telefonickom rozhovore na tel. čísle +421 (910) 793 483 alebo +421 (911) 926 174

vložené: 06.05.2014
Verejné obstarávanie - Nový ÚPN-O Jarovnice

Obec Jarovnice, ako vecne príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 17 a § 18 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu - „Územný plán obce Jarovnice“. Podľa § 19b ods. 1 písmeno a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje občanom obce, fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území obce, dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávnemu kraju a dotknutým obciam začatie obstarávania nového Územného plánu obce Jarovnice. Územným plánom obec vytvorí predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Zároveň žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávny kraj, dotknuté obce, občanov obce, fyzické a právnické osoby pôsobiace na území obce o zaslanie námetov, požiadaviek a podkladov pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie - „Územného plánu obce Jarovnice“. Vzhľadom na dôležitosť pripravovaného dokumentu, žiadame Vás o zaslanie Vašich písomných námetov, požiadaviek, údajov, podkladov a informácií pre vypracovanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia (vyvesenia) tohto oznámenia na adresu:

Obec Jarovnice Obecný úrad Jarovnice 223 082 63 Jarovnice
Florián Giňa starosta obce Oznam - Obstarávanie ÚPN-O Jarovnice (PDF)

vložené: 10.04.2014
Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice s cenníkom služieb

V zmysle par. 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Obecná knižnica so sídlom v Jarovniciach vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok:

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia Článok 1 Pôsobnosť Knižničného poriadku
 1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Jarovniciach (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
 2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch a vydaním tlačou.
 3. Obecná knižnica v Jarovniciach je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorej zriaďovateľom je obec Jarovnice. Knižnica je špecializovaná právnická osoba, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu.
 4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej služieb) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.
Článok 2 Záväznosť Knižničného poriadku
 1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Obecná knižnica, Jarovnice 225, 082 63.
Článok 3 Knižničný fond
 1. Knižničný fond knižnice tvoria: Knihy, periodiká, regionálne dokumenty, hudobniny, zvukové dokumenty, obrazové dokumenty, audiovizuálne dokumenty, elektronické zdroje.
 2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom obce. Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.
Článok 4 Služby knižnice
 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom.
 2. Základné služby knižnice sú:
  • výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
  • výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
  • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
  • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
 3. Špeciálne služby knižnice sú:
  • rezervovanie požadovaných dokumentov
  • medziknižničné výpožičné služby
  • medzinárodné medziknižničné výpožičné služby
  • písomné spracovanie bibliografií
  • sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov, hier a databáz na CD-ROM
  • reprografické služby
 4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou. Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.
 5. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesionálneho zamerania.
Článok 5 Prístupnosť knižnice
 1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.
 2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice.
 3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.
Článok 6 Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice
 1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice.
 2. Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.
 3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
 4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.
 5. V priestoroch knižnice sa zakazuje používať mobilné telefóny. Používanie vlastných počítačov je dovolené po súhlase službukonajúceho pracovníka.
 6. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.
 7. Čitateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.
Článok 7 Registrácia čitateľa
 1. Čitateľom knižnice sa môže stať: a) Každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať. b) Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.
 2. Používateľom služieb knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice, a ktorý písomne, telefonicky, alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. rešeršné, reprografické, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií atď.).
 3. Občan sa stane čitateľom knižnice zaplatením registračného poplatku, ktorý je uvedený v Cenníku služieb knižnice, ktorý je súčasťou tohto dokumentu a vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného poriadku.
 4. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 5. Knižnica odovzdá čitateľovi pri zápise Knižničný poriadok.
Článok 8 Čitateľský preukaz
 1. Čitateľský preukaz sa vystavuje: a) Občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom. U osôb od 15 do 18 rokov sa vyžaduje aj potvrdenie rodičov o prevzatí hmotnej zodpovednosti. U detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom. b) Občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu. c) Právnym osobám po vyplnení čitateľskej prihlášky podpísanej oprávneným pracovníkom.
 2. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1 a zaplatením registračného poplatku na bežný rok.
 3. Za prvé vystavenie čitateľského preukazu sa neplatí, je súčasťou registračného poplatku čitateľa.
 4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká: a) odhlásením čitateľa b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne. Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.
 5. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.
 6. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice a jej dislokovaných pracovísk. Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz čitateľa na overenie jeho totožnosti.
 7. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1 a zaplatením poplatku podľa Cenníka služieb.
 8. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady.

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 9 Druhy výpožičiek
 1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
 2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (do študovní a čitární).
 3. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
 4. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:
  • knižné vydania do roku 1830
  • dokumenty potrebné pre dennú prevádzku knižnice (zaradené do príručkových fondov)
  • dokumenty zaradené do fondov študovní a čitární
  • dokumenty, ktorých požičiavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi (fašistická, rasistická, pornografická literatúra a pod.)
  • noviny a časopisy bežného roku
  • audiovizuálne dokumenty (gramoplatne, audiokazety, videokazety, CD platne, magnetofónové pásky, diskety)
 5. Určeným skupinám zdravotne postihnutých občanov sa audiovizuálne a elektronické dokumenty požičiavajú i absenčne.
Článok 10 Zásady vypožičiavania
 1. Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.
 2. Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 10 dokumentov.
 3. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu aj pred uplynutím výpožičnej lehoty.
 4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie Výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalších 21 dní od dátumu predlžovania.
 5. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak: a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky) b) dokument si rezervoval iný čitateľ.
 6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.
 7. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu.
Článok 11 Evidencia výpožičiek
 1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
 2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa zatiaľ vykonáva ručne.
 3. Knižnica potvrdzuje čitateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.
Článok 12 Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument
 1. Čitateľ je povinný: a) Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu. b) Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.
Článok 13 Vymáhanie nevrátených výpožičiek
 1. Knižnica posiela čitateľovi maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je výzva na vrátenie dokumentu pred podaním žaloby. Po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené. Poplatky za upomienky sú uvedené v Cenníku služieb.
 2. Ak čitateľ nevráti dokument ani po tretej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho zákonný zástupca.
Článok 14 Straty a náhrady
 1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 2. O poškodení, zničení alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa čitateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
 3. Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem: a) dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní b) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Zhotovenie kópie môže urobiť i knižnica, pričom čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady vrátane nákladov na väzbu c) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice d) finančnou úhradou za nevrátený dokument
 4. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica. Ak čitateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatňuje voči nemu svoje nároky na súde.
Článok 15 Medziknižničná výpožičná služba
 1. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o  získanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS).
 2. Ak čitateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho kópie z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS.
 3. Na požiadanie čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, ktorý sa nenachádza vo fonde žiadnej knižnice Slovenskej republiky, zo zahraničnej knižnice prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS).
 4. Pri výpožičkách MVS a MMVS musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.
 5. Výpožičky MVS z iných knižníc sú bezplatné.
 6. Knižnica poskytuje MVS a MMVS podľa Vyhlášky MK SR o MVS a MMVS.
Záverečné ustanovenia
 1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť vedúci knižnice alebo ním poverený pracovník.
 2. Súčasťou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb knižnice.
 3. Zamestnanci zriaďovateľa Obecnej knižnice platia registračný poplatok 1,00 Eur na 1 bežný rok.
 4. Ruší sa predchádzajúci Knižničný a výpožičný poriadok z 01. 09. 2012.
 5. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. 02. 2014
Riaditeľ knižnice: Bc. Dobrovičová Mária

Cenník služieb knižnice platný od 1. 2. 2014

 1. Poplatky za registráciu na 1 bežný rok:
  • - dospelí pracujúci 2,00 EUR,
  • - dospelí nezamestnaní 1,00 EUR
  • - deti do 15 rokov 0,50 EUR
  • - študenti stredných a vysokých škôl a dôchodcovia 0,70 EUR.
 2. Poplatky sankčné, za oneskorené vrátenie knižničných jednotiek:
  • - za omeškanie o 1 mesiac 0,50 EUR,
  • - za omeškanie o 2 mesiace 1,00 EUR,
  • - za 1. upomienku 1,00 EUR,
  • - za 2. upomienku 1,50 EUR,
  • - za 3. upomienku 2,00 EUR.
 3. Poplatky sankčné – ostatné:
  • - za stratu čitateľského preukazu 0,50 EUR.
  • - za stratu knihy 100% (plná suma knihy)
  • - za poškodenie knihy (podľa závažnosti poškodenia) 10-100 % z celkovej ceny knihy
 4. Poplatky manipulačné:
  • - rezervovanie literatúry telefonické alebo písomné oznámenie 0,50 EUR

vložené: 04.04.2014
Ako sme volili v našej obci v 2. kole prezidentských volieb 2014

Ak vás zaujíma ako sme volili v našej obci - tu sú presné čísla:

KandidátPočet hlasov pre všetkých kandidátovPočet platných hlasov za obecPodiel za obec v %Počet platných hlasov za obvodPodiel za obvod v %
Andrej KISKA54632759,8951 41260,64
Robert FICO54621940,1033 36539,35
Viac podrobností nájdete na webe Štatistického úradu SR Našu obec nájdete na odkaze - Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky podľa obcí

vložené: 31.03.2014
Nový web a nové E-mailové adresy

Obec Jarovnice zriadila od včerajšieho dňa nové E-mailové schránky pre efektívnejšie fungovanie obecného úradu. Všetky adresy nájdete na stránke kontakty. Okrem už zaužívanej E-adresy jarovnice@jarovnice.sk máte k dispozícii teda aj tieto nové E-mailové schránky:

vložené: 26.03.2014
Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR v obci Jarovnice

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky Obec Jarovnice podľa § 14 odst. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

 1. Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa vykonajú 15. marca 2014 ( sobota ) od 07,00 hodiny do 22,00 hodiny. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať 29. marca 2014 (sobota) od 07,00 hodiny do 22,00 hodiny.
 2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je miestnosť Obecný úrad Jarovnice 223, zasadačka obecného úradu, pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 3. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 2 je miestnosť Obecný úrad Jarovnice 223, viacúčelová sála kultúrneho domu, pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 4. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 3 je miestnosť Obecný úrad Jarovnice 223, viacúčelová sála kultúrneho domu, pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
Starosta obce

vložené: 31.01.2014