Obec Jarovnice
dnes je 23. 09. (pondelok), čas: 00:23, , meniny má: Zdenka
Samospráva
Obec
Občan
Kontakty

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 2
Dnes: 8
Tento mesiac: 5852
Celkovo: 187012
Aktuality a oznamy
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová [ PDF 232.97K]
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná [ PDF 242.39K]

vložené: 28.02.2018

Elektronická úradná tabuľa

Žiadosť o súčinnosť

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov /ďalej len RVPS/ Vás týmto žiada v zmysle § 16 ods.(7) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti o súčinnosť pri informovaní občanov Vašej obce/ mesta obvyklým spôsobom v súvislosti s novými povinnosťami vyplývajúcich z novely zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „veterinárny zákon“) a vykonávacieho Rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1669 (ďalej len „Rozhodnutie“).


V zmysle veterinárneho zákona od 1.9.2018 je nariadené povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom). Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý dosiaľ ešte nebol takto označený je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.
Označenia psa môže vykonať len súkromný veterinárny lekár. Maximálna cena za trvalé označenie psa je 10,- € vrátane transpondéra. Súkromný veterinárny lekár je oprávnený ponúknuť vlastníkovi psa na trvalé označenie psa použitie drahšieho transpondéra, pričom prekročenie maximálnej ceny 10,- € za trvalé označenie psa v tomto prípade môže byť iba so súhlasom vlastníka psa. Súkromný veterinárny lekár je oprávnený účtovať samostatnú cenu za registráciu do centrálneho registra spoločenských zvierat.
V prípade, ak vlastníkom psa je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku náklady na trvalé označenia maximálne jedného psa, ktorý je narodený do 31.10.2019, uhradí štát. V takomto prípade vlastník psa (príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku) predloží súkromnému veterinárnemu lekárovi pred trvalým označením originál potvrdenia (s podpisom a odtlačkom pečiatky):
a) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemca pomoci v hmotnej núdzi (vzor tlačiva č. 1), alebo
b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom minimálneho dôchodku (vzor tlačiva č.2) dátum vydania potvrdenia nesmie byť pred dátumom 1.9.2018a po dátume 24.1.2020.

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrdenie.

Na základe komunikácie s Regionálnou komorou veterinárnych lekárov by bolo vhodné, aby sa tieto označenia psov (čipovania) hradené štátom uskutočnili po dohode s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekármi povereným výkonmi vo Vašej obci hromadne pre viacerých chovateľov.
Do 6.11.2018 si Slovenská republika uplatňovala v rámci Európskej únie výnimku z povinnej registrácie chovov ošípaných v prípade chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu - chovy s dvoma a viac ošípanými museli byť registrované aj predtým. V súvislosti s rýchlym šírením afrického moru ošípaných na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku od 6.11.2018 všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť v zmysle Rozhodnutia s ním spojenej legislatívy registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu. Žiadosť obsahuje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,
c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,
e) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,
f) vyplnené tlačivo Registrácia chovu hospodárskych zvierat, ktoré je v prílohe tohoto listu.

Tel: 05117493650, 7711124 * Fax : 051/ 7493651 * E-mail: ZdravieZvierat.PO@svps.sk

S registráciou neregistrovaných fariem na ktorých sa chovajú ošípané do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat chovateľom pomôže Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (č.t.:051 7493650).
Upozorňujeme všetkých chovateľov ošípaných , že neregistrovaným chovateľom ošípaných je možné uložiť pokutu do výšky 400 EUR pre fyzické osoby a pokutu do výšky 3 500 EUR pre podnikateľov a právnické osoby.

Dátum vytvorenia: 14.12.2018 Dátum platnosti do: 31.10.2019

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule