Obec Jarovnice
dnes je 24. 09. (štvrtok), čas: 06:55, , meniny má: Ľuboš, Ľubor

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: OBEC JAROVNICE
Sídlo: Obecný úrad Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny zástupca: Florián Giňa, starosta obce

Tel. č.: 051 / 459 42 06
Fax: 051 / 489 19 70
E-mail: jarovnice@jarovnice.sk

Obec Jarovnice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO”) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Dátum Názov Popis Dokument
13.05.2020 Výzva na predloženie CP PD 4. a 5. etapa Jarovnice

Ďalšie prílohy k VO

07.04.2020 Výzva na predloženie CP PD 4. a 5. etapa

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: ,,Prestupné bývanie v obci Jarovnice - 4. a 5. etapa"

Ďalšie prílohy k VO

PDF
26.02.2020 Výzva na predloženie CP PD 2.,3. etapa

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: " Prestupné bývanie v obci Jarovnice"

Ďalšie prílohy k VO

23.12.2019 Výzva na predloženie CP na predmet zákazky: (viď popis)

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Miestne komunikácie a inžinierske siete v obci Jarovnice

Ďalšie prílohy k VO

23.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Prestupné bývanie v obci Jarovnice

Podrobnosti predmetu zákazky nájdete v priložených prílohách.

Ďalšie prílohy k VO

03.12.2018 Výzva na predloženie ponuky: Interiérové vybavenie

Obec Jarovnice, ako verejný obstarávateľ v zmysle par.7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO") Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle par. 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Interiérové vybavenie pre projekt: "Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice"

Ďalšie prílohy k VO

10.09.2018 Výzva na predloženie ponuky

Obec Jarovnice so sídlom Obecný úrad Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Sanácia skládky odpadu v obci Jarovnice

Ďalšie prílohy k VO